Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Avito s.r.o. dle GDPR vydaných společností Avito s.r.o., IČ 28347226, DIČ CZ28347226, se sídlem Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno ( dále jen „Zásady“ a „Avito“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Avito (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování a prodeji služeb, prodeji produktů a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností Avito a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Avito tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Avito a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Avito, zájemců o služby a produkty Avito a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Avito, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Avito.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Avito schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem produktů může ze strany společnosti Avito dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění obchodních smlouv. Jedná se zejména o:

 • akademický titul

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy

 • IČO, DIČ

 • adresa trvalého pobytu

 • adresa sídla nebo místa podnikání

 • fakturační adresa

 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

 • bankovní spojení

 • podpis

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

 • adresy na sociální sítě

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb

 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží

 • objem poskytnutých služeb a jejich cena

 • zákaznický segment

4. Údaje z komunikace mezi Avito a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a produktů Avito mezi společností Avito a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na jednáních nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Avito, ale jejich zpracování umožní společnosti Avito zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Avito na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

 • údaje o využívání služeb, produktů (jsou zpracovány u zákazníků služeb Avito na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Avito (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)

 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Avito získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšenívozu internetových stránek provozovaných společností Avito, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Avito nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Avito

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Avito a ochranu oprávněných zájmů Avito je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • realizaci internetových projektů a aplikací

 • zajišťování provozu a správy internetových aplikací

 • zajišťování služeb přidružených k provozu internetových aplikací, vyplývajících ze smluvního zajištění

 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Avito (oprávněný zájem společnosti Avito)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb Avito je společnost Avito oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Avito po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Avito.

V případě zakoupení produktu od společnosti Avito je společnost Avito oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Avito po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Avito a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Avito oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností Avito jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti Avito zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností Avito.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Avito se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka společnosti Avito s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost Avito nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost Avito od 25. 5.2 018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Avito nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Avito a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu a to po dobu, po kterou je Avito oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností Avito, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Avito pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Avito s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Avito. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Avito, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Avito, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost Avito při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Avito, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Avito a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou. Společnost Avito v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

D. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Avito zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Avito vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

E. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení užívá společnost Avito zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Avito je vždy zřejmé, že společnost Avito je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Avito, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Avito identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Avito svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Avito:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost Avito oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Avito.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Avito zpracovávat. Zákazník společnosti Avito, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit elektronicky na adrese orders@avito.cz nebo písemně na adrese sídla splečnosti Avito.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Avito neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Avito má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Avito.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Avito.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Avito v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Avito.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Avito o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na značkových prodejnách společnosti Avito po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Avito. V případě, že společnost Avito neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Avito zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Avito.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na lince technické podpory, nebo emailovým požadavkem na adrese orders@avito.cz.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Avito uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Nastavení cookies

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.
Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.